regulamin

REGULAMIN XVII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI „W STRONĘ SŁOŃCA”

I ORGANIZATOR: 

Reklama PROFIL, 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 59 k/1,
e-mail: jola@profil.pl, teresa@profil.pl
tel. 0048 669292244, 0048 733973910

WSPÓŁORGANIZATOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Urząd Miasta Opola,
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

II MIEJSCE I TERMIN
Targi odbędą się na opolskim Rynku w dniach 26-28.05.2017 r. w godzinach: 26.05.2017 r. od 1100 do 1800, 27.05.2017 r. od 1000 do 1800,
28.05.2017 r. od 1000 do 1600. Uroczyste otwarcie targów dla Wystawców odbędzie się o godz. 1400 w dniu 26.05.2017 r.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców XVII Międzynarodowych Targów Turystyki „W STRONĘ SŁOŃCA” organizowanych
przez Reklama PROFIL zwaną w dalszej części Regulaminu – Organizatorem.

IV WARUNKI UDZIAŁU ORAZ PŁATNOŚCI
1. Warunkiem udziału w targach jest dostarczenie przez Wystawcę na adres Organizatora – oryginału Karty Zgłoszenia prawidłowo
wypełnionej i podpisanej przez uprawnione do tego osoby, kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru
sądowego do dnia 14.04.2017 r. oraz dokonanie przez zgłaszającego:
I wpłaty: 50% należności w terminie do dnia 14.04.2017 r., II wpłaty: 50% należności w terminie do dnia 30.04.2017 r.
na konto Reklama PROFIL: Bank Millenium 44 1160 2202 0000 0002 3833 2116
2. W przypadku rezygnacji z udziału w targach przez Wystawcę po dniu 3.03.2017 r. Wystawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% należności
wynikających z Karty Zgłoszenia, a po dniu 3.04.2017 r. zapłaci 100% kwoty zawartej w Karcie Zgłoszenia.
3. W przypadku odwołania targów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, przy czym strony nie będą
miały do siebie żadnych roszczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator powiadomi Wystawcę. W takich przypadkach
Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat.
5. Po otrzymaniu oryginału Karty Zgłoszenia, Organizator przydziela powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska lub domku.
6. W przypadku odmowy przyjęcia Zgłoszenia, Organizator powiadomi pisemnie Wystawcę, bez podania przyczyny.
7. W stosunku do Wystawcy, który nie uregulował zobowiązań wobec Organizatora lub wobec którego toczy się postępowanie likwidacyjne, bądź
postępowanie mające na celu zabezpieczenie roszczeń z tytułu jego niewypłacalności, Organizator zastrzega sobie prawo do zastawu na
rzeczach ruchomych (eksponatach wystawionych przez Wystawcę) należących do Wystawcy, które stanowić będą materialne zabezpieczenie
zobowiązań wobec Organizatora. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu.
8. Koszty usług dodatkowych, nie ujętych w Karcie Zgłoszenia, zamówionych przez Wystawcę są doliczone do wystawionej przez Organizatora
faktury lub płatne na podstawie odrębnych faktur.
9. Wszystkie (możliwe) dodatkowe usługi wykonane w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów będą realizowane z 50% narzutem.
10. Wystawca traci prawo udziału w targach w przypadku:
a) niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu i odpowiednich uzgodnień,
b) nieuiszczenia w terminie opłat za udział w targach,
c) prezentacji towarów nie związanych z tematyką targów (chyba że Organizator wyrazi zgodę).

V LOKALIZACJA I EKSPLOATACJA STOISKA/DOMKU
1. Wystawca uzgodni z Organizatorem szczegóły uczestnictwa w targach, a w szczególności usytuowanie stoiska.
2. O lokalizacji stoiska decyduje termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz dopełnienie formalności wynikających z
warunków uczestnictwa, jak również wielkość stoiska, możliwości terenu targowego i kategorie branżowe Wystawców.
3. Wystawcy nie wolno podnajmować stoiska/domku bez wcześniejszego zawiadomienia i zgody Organizatora.
4. Firmy uczestniczące w targach mają obowiązek zagospodarować swoje stoiska na terenie targowym w terminie do 26.05.2017 r. do
godz.1000.
5. Wielkość stoiska i jego kształt wynika z projektu zabudowy powierzchni i warunków organizacyjno-technicznych.
6. Budowę własnego stoiska na powierzchni niezabudowanej Wystawca wykona na swój koszt i ryzyko. Wystawca zobowiązany jest zastosować
się do przepisów budowlano-montażowych oraz przeciwpożarowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji lub kształtu stoiska jeżeli względy organizacyjno-techniczne uniemożliwiają realizację
życzeń Wystawcy.
8. Organizator ma prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy.
9. Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku/domku, uwzględniając to iż eksponaty nie mogą zasłaniać
sąsiednich stoisk oraz nie utrudniać swobodnego poruszania się Zwiedzających.
10. Organizator ma prawo usunąć eksponaty, które uzna za niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem targów.
11. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców odbywa się wg następujących ustaleń:
– powierzchnia niezabudowana w pawilonie: 25.05.2017 r. w godz. od 1800 do 2100; 26.05.2017 r. w godz. od 700 do 1000
– powierzchnia zabudowana w pawilonie oraz domek: 26.05.2017 r. w godz. od 700 do 1000.
12. Wystawca ustala z Organizatorem konkretny termin i sposób zagospodarowania powierzchni wystawienniczej.
13. Niewywiązanie się Wystawcy z ustaleń ujętych w Regulaminie lub Karcie Zgłoszenia (w szczególności dotyczących rozliczeń) może spowodować
usunięcie ekspozycji Wystawcy lub zarekwirowanie jej do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.).
14. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przez Wystawców odbędzie się w dniu 28.05.2017 r. w godz. od 1600 do 2000.
15. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przed upływem terminu zakończenia targów tj. godz.1600 ostatniego dnia imprezy lub po terminie
demontażu czyli po godz. 2000 dnia 28.05.2017 r. wiąże się z poniesieniem kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

VI USŁUGI PODSTAWOWE
1. Organizator w ramach odpłatności za uczestnictwo w targach zapewnia:
powierzchnię wystawienniczą, reklamę targów, obsługę targów, obsługę techniczno-porządkową, dozorowanie obiektów targowych w czasie
zamknięcia targów (w godzinach nocnych).
2. W ramach powierzchni zabudowanej w pawilonie targowym Organizator zapewnia: wypożyczenie (w tym: montaż i demontaż) konstrukcji z
elementów aluminiowych, ścianek działowych w kolorze białym, 1 gniazdka elektrycznego na 10 m2, 1 punktu świetlnego na 4m2, fryzu
czołowego z nazwą firmy. Organizator zapewnia również montaż i demontaż domku drewnianego.

VII USŁUGI DODATKOWE
1. Wystawca może zlecić Organizatorowi za dodatkową opłatą wykonanie innych usług w zakresie: serwisu fotograficznego, posterunków ochrony,
noclegów, hostess, tłumacza, aranżacji boksu, dodatkowego przyłącza energii elekt., usług reklamowych, poligraficznych, organizacji pokazów
artystyczno – muzycznych lub innych, udostępnienia miejsca w celu przeprowadzenia promocji lub konkursu.

VIII WARUNKI TECHNICZNE
1. Organizator nie wyraża zgody na umieszczanie eksponatów w przejściach lub miejscach do tego nie przeznaczonych.
2. Do powierzchni zabudowanej zostanie doprowadzona energia elektryczna. Wystawca w celu większego zapotrzebowania mocy lub
doprowadzenia energii do pow. niezabudowanej winien dokonać dodatkowego zamówienia.
3. Organizator nie wyraża zgody na samodzielne montowanie jakichkolwiek przedmiotów przed i w obiektach wystawowych, na ścianach boksów
oraz domków (montaż materiałów reklamowych winien być wcześniej uzgodniony z Organizatorem).
4. Wszelkie adaptacje, ulepszenia, przesuwania stoisk/domków, a w szczególności wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub itp. wymagają zgody
Organizotora.
5. Organizator nie wyraża zgody na dodatkowe działania promocyjne nie uzgodnione przed targami.
6. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za formę, treść, sposób promocji i reklamy, prowadzone konkursy, a także za stan wyposażenia stoiska.

IX ZABEZPIECZENIE
1. Organizator zapewnia dozorowanie ekspozycji targowych w następującym czasie:
od godz. 1800 dnia 25.05.2017 r. do godz. 800 dnia 26.05.2017 r.
od godz. 1800 dnia 26.05.2017 r. do godz. 1000 dnia 27.05.2017 r.
od godz. 1800 dnia 27.05.2017 r. do godz. 10 00 dnia 28.05.2017 r.
W tym czasie przebywanie Wystawców na powierzchniach targowych jest zabronione.
2. W czasie trwania targów stoisko powinno mieć ciągłą obsługę i nadzór Wystawcy.
3. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów dekoracyjnych ze stoiska/domku bez uszkodzenia ścian i innych elementów.
4. Po zakończeniu targów Wystawca zobowiązany jest zwrócić stoisko/domek wraz z otrzymanym wyposażeniem w stanie niepogorszonym.
5. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku/domku braki lub uszkodzenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu
uszkodzonych, zaginionych elementów. Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokona komisja powołana przez Organizatora w obecności
przedstawiciela Wystawcy.
6. Za zgubienie klucza i/lub kłódki do drzwi „Domku” Wystawca uiści kwotę 50 zł netto.
7. Wystawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych z jego winy (lub z winy jego pracowników).
8. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń w zakresie ochrony p. poż. i innych mających wpływ na
prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu targów.
9. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu NNW, OC oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych,
zarówno na okres trwania targów, jak i montażu i demontażu stoisk.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców, szkody lub ubytki w mieniu
Wystawców spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego w czasie trwania targów oraz w
trakcie montażu i demontażu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców, szkody lub ubytki w mieniu
Wystawców spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, zalaniem wodą, wichurą, przerwą w dostawie prądu) niezależną od Organizatora.

X PRZEPISY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY P.POŻ.
1. Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka.
2. Na terenie targowym obowiązuje zakaz wnoszenia i używania substancji palnych itp. bez pisemnej zgody Organizatora.
3. Podłączenie i pobór prądu służy Wystawcom do wykorzystania tylko w godzinach trwania targów.
4. Na stoiskach targowych oraz w „domkach” obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
5. Zabrania się blokowania dróg pożarowych na terenie targowym.
6. Zobowiązuje się Wystawcę do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo ludzi i obiektów targowych.

XI ROSZCZENIA
1. Roszczenia Wystawcy dotyczące zaginięcia lub zniszczenia nocą sprzętu mają być zgłaszane pisemnie do godz. 1100 rano dnia następnego.
2. Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia stron do
porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się sąd w Opolu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR