regulamin

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF

I       ORGANIZATOR:   Reklama PROFIL, 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 59 k/1,  e-mail: gosia@profil.pl, teresa@profil.pl

                                     tel. 0048 603 302 058, 0048 733 973 910

      WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

   1. II     MIEJSCE I TERMIN
   2. Targi  odbędą się na opolskim Rynku w dniach 26-28.05.2023 r. w godzinach: 26.05.2023 r. od 11:00 do 18:00, 27.05.2023 r. od 10:00 do 18:00, 28.05.2023 r. od 10:00 do 16:00. Uroczyste otwarcie targów dla Wystawców odbędzie się o godz. 14:00 w dniu 26.05.2023 r.

           

III    POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców XXI Targów Turystyki „W STRONĘ SŁOŃCA” organizowanych przez  Reklama PROFIL zwaną w dalszej części Regulaminu – Organizatorem.

  1. IV    WARUNKI  UDZIAŁU ORAZ  PŁATNOŚCI
 1. Warunkiem udziału w targach jest dostarczenie przez Wystawcę na adres Organizatora – oryginału Karty Zgłoszenia prawidłowo wypełnionej i podpisanej  przez uprawnione do tego osoby, kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego do dnia 21.04.2023 r. oraz dokonanie przez zgłaszającego:

I wpłaty: 50% należności w terminie do dnia  21.04.2023 r., II wpłaty: 50% należności w terminie do dnia 12.05.2023 r.

na konto Reklama PROFIL: Bank Millenium 44 1160 2202 0000 0002 3833 2116

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w targach przez Wystawcę po dniu 21.04.2023 r. Wystawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% należności wynikających z Karty Zgłoszenia, a po dniu 12.05.2023 r. zapłaci 100% kwoty zawartej w Karcie Zgłoszenia.
 2. W przypadku odwołania targów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, przy czym strony nie będą miały do siebie żadnych roszczeń.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator powiadomi Wystawcę. W takich przypadkach  Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat.
 2. Po otrzymaniu oryginału  Karty Zgłoszenia, Organizator przydziela powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska lub domku.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia Zgłoszenia, Organizator powiadomi pisemnie Wystawcę, bez podania przyczyny.
 4. W stosunku do Wystawcy, który nie uregulował zobowiązań wobec Organizatora lub wobec którego toczy się postępowanie likwidacyjne, bądź postępowanie mające na celu zabezpieczenie roszczeń z tytułu jego niewypłacalności, Organizator zastrzega sobie prawo do zastawu na rzeczach ruchomych (eksponatach wystawionych przez Wystawcę) należących do Wystawcy, które stanowić będą materialne zabezpieczenie zobowiązań wobec Organizatora. W takim przypadku Wystawcy nie  przysługuje prawo do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu.
 5. Koszty usług dodatkowych, nie ujętych w Karcie Zgłoszenia, zamówionych przez Wystawcę są doliczone do wystawionej przez Organizatora  faktury lub płatne na podstawie odrębnych faktur.
 6. Wszystkie (możliwe) dodatkowe usługi wykonane w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów będą realizowane z 50% narzutem.
 7. Wystawca traci prawo udziału w targach w przypadku:
 8. a) niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu i odpowiednich uzgodnień,
 9. b) nieuiszczenia w terminie opłat za udział w targach,
 10. c) prezentacji towarów nie związanych z tematyką targów (chyba że Organizator wyrazi zgodę).

  1. V     LOKALIZACJA I EKSPLOATACJA STOISKA/DOMKU
 1. Wystawca uzgodni z Organizatorem szczegóły uczestnictwa w targach, a w szczególności usytuowanie stoiska.
 2. O lokalizacji stoiska decyduje termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz dopełnienie formalności wynikających
  z warunków uczestnictwa, jak również wielkość stoiska, możliwości terenu targowego i kategorie branżowe Wystawców.
 3. Wystawcy nie wolno podnajmować stoiska/domku bez wcześniejszego zawiadomienia i zgody Organizatora.
 4. Firmy uczestniczące w targach mają obowiązek zagospodarować swoje stoiska na terenie targowym w terminie do 20.05.2022 r. do godz. 10:00.
 5. Wielkość stoiska i jego kształt wynika z projektu zabudowy powierzchni i warunków organizacyjno-technicznych.
 6. Budowę własnego stoiska na powierzchni niezabudowanej Wystawca wykona na swój koszt i ryzyko. Wystawca zobowiązany jest zastosować się do przepisów budowlano-montażowych oraz przeciwpożarowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji lub kształtu stoiska jeżeli względy organizacyjno-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
 8. Organizator ma prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy.
 9. Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku/domku, uwzględniając to iż eksponaty nie mogą zasłaniać  sąsiednich stoisk oraz nie utrudniać swobodnego poruszania się Zwiedzających.
 10. Organizator ma prawo usunąć eksponaty, które uzna za niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem targów.
 11. Wystawca ustala z Organizatorem konkretny termin i sposób zagospodarowania powierzchni wystawienniczej.
 1. Niewywiązanie się Wystawcy z ustaleń ujętych w Regulaminie lub Karcie Zgłoszenia (w szczególności dotyczących rozliczeń) może spowodować usunięcie ekspozycji Wystawcy lub zarekwirowanie jej do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 2. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przez Wystawców odbędzie się w dniu 28.05.2023 r. w godz. od 16:00 do 20:00.
 3. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przed upływem terminu zakończenia targów tj. godz. 16:00 ostatniego dnia imprezy lub po terminie demontażu czyli po godz. 20:00 dnia 28.05.2023 r. wiąże się z poniesieniem kary umownej w wysokości 500,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę.

  1. VI  USŁUGI  PODSTAWOWE
 1.  Organizator w ramach odpłatności za uczestnictwo w targach zapewnia:

powierzchnię wystawienniczą, reklamę targów, obsługę targów, obsługę techniczno-porządkową, dozorowanie obiektów targowych w czasie  zamknięcia targów (w godzinach nocnych).

  1. VII  USŁUGI  DODATKOWE
 1. Wystawca może zlecić Organizatorowi za dodatkową opłatą wykonanie innych usług w zakresie: serwisu fotograficznego, posterunków ochrony, noclegów, hostess, tłumacza, aranżacji boksu, dodatkowego przyłącza energii elekt., usług reklamowych, poligraficznych, organizacji pokazów artystyczno – muzycznych lub innych, udostępnienia miejsca w celu przeprowadzenia promocji lub konkursu.

  1. VIII WARUNKI  TECHNICZNE
 1. Organizator nie wyraża zgody na umieszczanie eksponatów w przejściach lub miejscach do tego nie przeznaczonych.
 2. Do powierzchni zabudowanej zostanie doprowadzona energia elektryczna. Wystawca w celu większego zapotrzebowania mocy lub  doprowadzenia energii do pow. niezabudowanej winien dokonać dodatkowego zamówienia.
 3. Organizator  nie wyraża zgody na samodzielne montowanie jakichkolwiek przedmiotów przed i w obiektach wystawowych, na ścianach boksów oraz domków (montaż materiałów reklamowych  winien być wcześniej uzgodniony z Organizatorem).
 4. Wszelkie adaptacje, ulepszenia, przesuwania stoisk/domków, a w szczególności wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub itp. wymagają zgody Organizotora.
 5. Organizator  nie wyraża zgody na dodatkowe działania promocyjne nie uzgodnione przed targami.
 6. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za formę, treść, sposób promocji i reklamy, prowadzone konkursy, a także za stan wyposażenia stoiska.

  1. IX    ZABEZPIECZENIE
 1. Organizator zapewnia dozorowanie ekspozycji targowych w następującym czasie:

od godz. 18:00 dnia 25.05.2023 r. do godz. 8:00 dnia 26.05.2023 r.  

od godz. 18:00 dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00 dnia 27.05.2023 r.  

od godz. 18:00 dnia 27.05.2023 r. do godz. 10:00 dnia 28.05.2023 r.

W tym czasie przebywanie Wystawców na powierzchniach targowych jest zabronione.

 1. W czasie trwania targów stoisko powinno mieć ciągłą obsługę i nadzór Wystawcy.
 2. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów dekoracyjnych ze stoiska/domku bez uszkodzenia ścian i innych elementów.
 3. Po zakończeniu targów Wystawca zobowiązany jest zwrócić stoisko/domek wraz z otrzymanym wyposażeniem w stanie niepogorszonym.
 4. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku/domku braki lub uszkodzenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zaginionych elementów. Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokona komisja powołana przez Organizatora w obecności przedstawiciela Wystawcy.
 5. Za zgubienie klucza i/lub kłódki do drzwi „Domku” Wystawca uiści kwotę 50 zł netto.
 6. Wystawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych z jego winy (lub z winy jego pracowników).
 7. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń w zakresie ochrony p. poż. i innych mających wpływ na prawidłowość  i bezpieczeństwo przebiegu targów.
 8. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu NNW, OC oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych, zarówno na okres trwania targów, jak i montażu i demontażu stoisk.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców, szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego w czasie trwania targów oraz w trakcie montażu i demontażu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców, szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, zalaniem wodą, wichurą, przerwą w dostawie prądu) niezależną od Organizatora.

X    PRZEPISY DOTYCZĄCE  URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY P. POŻ.

 1. Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka.
 2. Na terenie targowym obowiązuje zakaz wnoszenia i używania substancji palnych itp. bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Podłączenie i pobór prądu służy Wystawcom do wykorzystania tylko w godzinach trwania targów.
 4. Na stoiskach targowych oraz w „domkach” obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5 Zabrania się blokowania dróg pożarowych na terenie targowym.

 1. Zobowiązuje się Wystawcę do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektów targowych.

  1. XI  ROSZCZENIA
 1. Roszczenia Wystawcy dotyczące zaginięcia lub zniszczenia nocą sprzętu mają być zgłaszane pisemnie do godz. 11:00 rano dnia następnego.    
 2. Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleń, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się sąd w Opolu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.        

                                                          

                         ORGANIZATOR