Wystawcy

Gorczański Park Narodowy Ośrodek Edukacyjny GPN

 

Stoisko Gorczański Park Narodowy Ośrodek Edukacyjny GPN

Lokalizacja:        Poręba Wielka 4
34-735 Niedźwiedź, tel. 18 33 17 944, e-mail: gpn@gorcepn.pl

Link do strony: www.gorcepn.pl/page,art,id,34,kategoria,Dzialalnosc_edukacyjna_GPN.html

Informacja o obiekcie:
Gorce, góry w sercu Beskidów Zachodnich to wyjątkowy obszar, na którym zachowała się puszcza karpacka z rzadkimi w Polsce i Europie gatunkami zwierząt, takimi jak: wilk, ryś, orzeł przedni, głuszec i dzięcioł białogrzbiety. Ważnym elementem przyrody i krajobrazu Gorców są polany z półnaturalnymi ekosystemami, wzbogacającymi różnorodność biologiczną tej części Karpat. Przez 35 lat istnienia parku narodowego przyroda tego terenu została lepiej poznana, a dzięki skutecznej ochronie odzyskała wysoki stopień naturalności. W 2004 roku Gorce włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, uznając tym samym, że przyroda tych gór ma znaczącą wartość dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.
Edukacja jest jedną z form działalności parku narodowego wspomagającą ochronę przyrody. Misją Gorczańskiego Parku Narodowego w zakresie edukacji jest nie tylko pokazanie społeczeństwu, że Gorce wyróżniają się wartościami przyrodniczymi i kulturowymi, a park narodowy jest gwarantem ich lepszego poznania i zachowania, ale także wskazanie jak każdy mieszkaniec i turysta może chronić to wyjątkowe bogactwo.
W Gorczańskim Parku Narodowym działalność edukacyjna ma wiele form i kierowana jest do różnych grup odbiorców. Aktywne zajęcia, głównie prowadzone w terenie, mają uwrażliwić i zainteresować uczestników, a także zachęcić do własnych działań dla jej ochrony.

Ważną rolę w procesie edukacji zajmuje także działalność wydawnicza i wystawiennicza. Edukacja prowadzona jest w oparciu o dobrze wyposażone zaplecze stacjonarne w Ośrodku Edukacyjnym GPN i  terenowe: sieć znakowanych szlaków turystycznych, spacerowych oraz ścieżki edukacyjne.
Liczba uczestników imprez edukacyjnym z każdym rokiem wzrasta. Zmienia się także oferta edukacyjna, jest atrakcyjniejsza i coraz bardziej różnorodna.

 

 

 

 

Projekt POIS.02.04.00-00-0051/16 pn.„Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”,  działanie nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.